Xe Vinfast

Fadil
 • Fadil tiêu chuẩn: 382.500.000đ
 • Fadil nâng cao: 413.100.000đ
 • Fadil cao cấp: 449.100.000đ
Lux A2.0
 • Lux A2.0 bản Tiêu Chuẩn: 881.695.000đ
 • Lux A bản Nâng Cao: 948.575.000đ
 • Lux A bản Cao Cấp: 1.074.450.000đ
Lux SA2.0
 • Lux SA2.0 bản Tiêu Chuẩn: 1.226.165.000đ
 • Lux SA bản Nâng Cao: 1.298.840.000đ
 • Lux SA bản Cao Cấp: 1.451.600.000đ
VFe34
 • VF e34: 690.000.000đ
 • Khuyến mãi: 590.000.000đ
President
 • President Cao Cấp: 4.600.000.000đ